Skip to content

How to ทาครีมอย่างไร ให้เอาชนะริ้วรอย

How to ทาครีมอย่างไร ให้เอาชนะริ้วรอย

How to ทาครีมอย่างไร ให้เอาชนะริ้วรอย
ทุกครั้งที่ทาครีมเลยนะ เราต้องสู้แม้ชีวิตสู้กลับ

•หน้าผาก
ทาไล่จากกึ่งกลาง ออกไปทางด้านข้างทั้งสอง นวดเบาๆ วนไป 3 ครั้ง

•แก้ม
ทาจากบริเวณโหนกแก้มออกไปทางด้านข้าง ทำมุมยกขึ้นเล็กน้อย

•ใต้คาง
ทาจากกึ่งกลางแล้วลูบมือขึ้นออกด้านข้าง บริเวณมุมปากล่างและร่องแก้ม

•ทาหน้าเป็นแนวตั้ง
จากล่างขึ้นบน 3 ครั้ง

•กรอบหน้า
เทครีมหรือ เซรั่ม ลงบนหลังมือทั้งสองข้าง ใช้หลังมือนวดบริเวณใต้คาง
ในลักษณะรั้งเหนียงจากกึ่งกลางไปด้านข้าง ทำมุมยกขึ้นเล็กน้อย